Akademinės olimpiados bendrosios nuostatos, skirtos apibrėžti olimpiadas vykdančios UAB “Mokslo karaliai” (toliau vadinamos "Kings") tvarką ir sąlygas, taip pat užtikrinti metodinę ir administracinę informacijos apsaugą.


 
1 straipsnis. Akademinių olimpiadų tikslai
1.1. Akademinių olimpiadų tikslai:
a) skatinti ugdymo procesus, sužadinti norą tobulinti pasirinktų dalykų žinias ir įgūdžius;
b) skaidrinti vertinimo sistemą, skatinti gabesniųjų mokinių tobulėjimą;
c) tobulinti loginį suvokimą ir analizuoti mokinių gebėjimus;
d) teikti mokinių gebėjimų ataskaitas švietimo įstaigoms.
1.2. Kad būtų pasiekti pirmame punkte apibrėžti tikslai, Kings:
a) tobulina objektyvias vertinimo sistemas;
b) administruoja testavimą;
c) tikrina metodologinę medžiagą ir programas, taiso rezultatus;
d) skelbia ir apdovanoja gabiausius moksleivius.
 
2 straipsnis. Akademinių olimpiadų organizavimas
2.1. Akademines olimpiadas koordinuoja UAB "Mokslo karaliai", kuri:
a) užtikrina moksleivių informavimą ir dalyvių registraciją į akademines olimpiadas;
b) organizuoja akademinių olimpiadų turus, laikydamasi procedūrų, numatytų šiame dokumente;
c) laikydamasi šių taisyklių, pasibaigus baigiamajam akademinių olimpiadų turui skelbia dalyvių vertinimų sąrašą pagal konkrečias klases;
d) saugo akademinių olimpiadų dalyvių darbus du mėnesius;
e) dalyviui pareikalavus, pateikia jo darbą;
f) užtikrina sąlygas, kurios garantuoja akademinių olimpiadų organizavimą.
2.2. Akademinės matematikos ir anglų kalbos olimpiados, organizuojamos Kings, vyksta du kartus per metus, rudenį ir pavasarį.
 
3 straipsnis. Akademinės olimpiados organizavimo struktūra
3.1. Akademinė olimpiada susideda iš dviejų etapų:
a) pirmasis turas;
b) antrasis turas (baigiamasis).
3.2. Antrojo turo dalyviai atrenkami pagal pirmojo turo rezultatus, kurie skelbiami jam pasibaigus.
3.3. Susumavus antrojo turo rezultatus, skelbiami akademinių olimpiadų nugalėtojai.
3.4. Jei nugalėtojai antrajame ture nepaaiškėja, organizuojamas papildomas turas.
 
4 straipsnis. Akademinės olimpiados organizavimo forma
4.1. Akademinė olimpiada vykdoma testo forma. Testo medžiaga laikoma konfidencialia iki olimpiados pradžios.
4.2. Kiekviename akademinės olimpiados ture dalyviams priskiriamas užšifruotas asmeninis kodas, kuris užtikrina dalyvio konfidencialumą.
4.3. Akademinės olimpiados rezultatai elektronine sistema tikrinami vienu metu visuose miestuose.
 
5 straipsnis. Dalyvavimas Olimpiadoje
5.1. Akademinėse olimpiadose gali dalyvauti privačių ir valstybinių mokyklų 2–12 klasių moksleiviai.
5.2. Registracija:
5.2.1. Norėdamas dalyvauti Akademinėje Olimpiadoje mokinys turi užsiregistruoti interneto adresu www.Kings.lt iš anksto nurodytais terminais;
5.2.2. Dalyvavimas pirmajame akademinės olimpiados ture nemokamas;
5.2.3. Dalyvavimas antrajame akademinės olimpiados ture mokamas – dalyvio mokestis – 10 EUR.
5.3. Mokiniai, dalyvaujantys olimpiadoje, sutinka, jog:
5.3.1. Mokinių nuotraukos iš olimpiados organizavimo centrų bus publikuojamos www.kings.lt internetinėje svetainėje bei Kings Lietuva Facebook paskyroje nekomerciniais tikslais. 
5.3.2 Mokinių rezultatai bus publikuojami www.kings.lt internetinėje svetainėje bei reitingų lentelėje. 


6 straipsnis. Akademinės olimpiados turų organizavimas
Tiksli informacija apie vietas, kuriose organizuojamos Kings olimpiados, skelbiama likus 5 dienoms iki pirmojo turo datos. Visa informacija pateikiama adresu www.kings.lt
6.1. Pirmasis akademinės olimpiados turas.
6.1.1. Po pirmojo turo, įvertinus visus testus, skelbiamas sąrašas dalyvių, kviečiamų dalyvauti antrajame olimpiados ture. Teisė dalyvauti antrajame ture apibrėžta taisyklėse.
6.1.2. Kiekvieno dalyvio rezultatai skelbiami per 7 kalendorines dienas po pirmojo turo pabaigos interneto svetainėje kings.lt
6.2. Antrasis Akademinės Olimpiados turas.
6.2.1. Antrajame akademinės olimpiados ture gali dalyvauti tik tie moksleiviai, kurie dalyvavo pirmąjame ture, įvykdė kvalifikacinius reikalavimus ir sumokėjo antrojo turo mokestį.
6.2.2. Antrojo turo dalyvio mokestis – 10 EUR.
6.2.3. Akademinės olimpiados antrojo turo dalyvio mokestis mokamas banko pavedimu.
6.2.4. Akademinės Olimpiados skirtingų klasių nugalėtojai skelbiami ne vėliau kaip per 5 dienas nuo oficialios olimpiados pabaigos.
6.2.5. Pasibaigus baigiamajam akademinės olimpiados turui dalyvių reitingai (olimpiadoje surinkti balai) skelbiami oficialiame tinklalapyje.
6.2.6. Jei po baigiamojo turo sudarant reitingus keli ar daugiau dalyvių surenka vienodą taškų skaičių, nustatant vietas atsižvelgiama į pirmojo turo rezultatus.
6.2.7. Tuo atveju, kai pirmojo ir antrojo turo dalyvių rezultatai vienodi, organizuojamas papildomas turas.
 
7 straipsnis. Tikrinimas
7.1. Testo vykdymas:
7.1.1. Kiekvieno akademinės olimpiados turo trukmė – 60 minučių.
7.1.2. Visi olimpiados dalyviai turi atvykti 30 minučių iki testo pradžios.
7.1.3. Vėluojantys trumpą laiką (iki 15 minučių) įleidžiami ir gali dalyvauti olimpiadoje.
7.1.4. Dalyviui, vėluojančiam daugiau nei 15 minučių, spręsti testą nebus leista.
7.2. Akademinės Olimpiados dalyvio įsipareigojimai:
7.2.1. Akademinės olimpiados dalyvis privalo:
a) atvykti į akademinės olimpiados vietą laiku;
b) sąžiningai spręsti testą;
c) laikytis aukščiau nurodytų taisyklių.
7.2.2. Testui vykstant, akademinės olimpiados dalyviui draudžiama:
a) naudotis mobiliuoju telefonu bei kitais elektroniniais įrenginiais;
b) naudotis papildoma medžiaga – knygomis, įrašais, lapais ir t.t.
c) kalbėtis su kitais, padėti kitiems bet kokia forma, trukdyti kitiems ir bendram darbui.
d) palikti darbo stalą be leidimo (galima palikti stalą tik leidus ir kartu su lydinčiu asmeniu);
7.2.3. Pažeidus bent vieną iš 7.2 nurodytų sąlygų, akademinės olimpiados dalyvis įspėjamas.
7.2.4. Paaiškėjus, kad šio straipsnio 7.2 punkte numatytos taisyklės buvo šiurkščiai pažeistos, Kings turi teisę pašalinti dalyvį.
 
8 straipsnis. Kontrolė ir priežiūra testavimo metu
8.1. Vykstant testui į patalpą, kurioje dirba dalyviai, įleidžiami tik šie žmonės:
a) asmenys, kuriems Kings išduoda specialų dokumentą;
b) stebėtojai;
c) koordinatoriai;
d) organizatoriai;
e) kancleris;
f) atsakingas asmuo;
g) techninės priežiūros personalas.
8.2. Bet koks švietimo įstaigos darbuotojų (mokytojų, direktoriaus, direktoriaus pavaduotojo ir t.t), specialistų, tėvų dalyvavimas draudžiamas;
8.3. Žmonės, esantys patalpoje, jokiu būdu negali padėti ar trukdyti spręsti testus.


Akademinės olimpiados dalyvių nustatymas ir apdovanojimas.
Šios nuostatos apibrėžia akademinės olimpiados nugalėtojų nustatymą pagal klases.


1 straipsnis. Laureatų skaičius
Iš kiekvienos klasės išrenkami 3 laureatai, pademonstravę geriausius rezultatus Lietuvoje. Iš viso yra 60 laureatų.
 
2 straipsnis. Laureatų nustatymas
2.1. Nugalėtojai nustatomi pagal baigiamojo turo rezultatus. Trys dalyviai surinkę daugiausia balų kiekvienoje amžiaus grupėje skelbiami laureatais.
2.2. Jei baigiamojo turo metu kelių dalyvių rezultatai sutampa ir laureatai nepaaiškėja, peržiūrimi pirmojo turo pagrindinės ir papildomos užduotys. Esant vienodiems pirmojo ir baigiamojo turų rezultatams, skelbiamas papildomas turas.
2.3. Papildomo turo rezultatai išaiškina akademinės olimpiados nugalėtojus.
 
3 straipsnis. Akademinės olimpiados laureatai
3.1. Akademinės olimpiados pirmosios vietos laimėtojas (nugalėtojas) yra akademinės olimpiados dalyvis, kuris surenka daugiausiai taškų (balų) atitinkamos klasės mokinių tarpe.
3.2. Trys geriausi kiekvienos klasės mokiniai akademinėje olimpiadoje yra tie moksleiviai, kurie užima pirmąsias tris vietas reitingų sąraše (surenka didžiausią balų skaičių).
3.3. Akademinės olimpiados laureatai yra tie dalyviai, kurie surinko daugiausiai balų (užėmė pirmą vietą reitingų sąrašuose) kiekvienos klasės mokinių tarpe antrajame ture;
3.4. Akademinės olimpiados diplomantai yra visi akademinės olimpiados finalo dalyviai.
3.5. Pagrindinis akademinės olimpiados nugalėtojų sąrašas bus paskelbtas oficialiame Kings tinklalapyje per 14 kalendorinių dienų po baigiamojo Akademinės olimpiados turo.
 
4 straipsnis. Laimėjusių moksleivių skelbimas
Kiekvieno sezono pabaigoje Kings vykdo apdovanojimo ceremoniją.
4.1. Apdovanojimo ceremonijos vieta ir laikas:
Informacija apie apdovanojimo ceremonijos vietą ir laiką skelbiama oficialiame Kings tinklalapyje prieš 7 kalendorines dienas iki ceremonijos.
4.2. Olimpiados laureatai ir prizininkai pristatomi apdovanojimo ceremonijoje ir informuojami Kings asmeniškai.
 
5 straipsnis. Sertifikatai ir diplomai
5.1. Visi baigiamojo turo dalyviai apdovanojami pažymėjimais ar atitinkamo laipsnio diplomais. Diplomų laipsniai nustatomi pagal akademinės olimpiados vidaus taisykles.
5.2. Visi olimpiados dalyviai gauna atitinkamus diplomus (sertifikatus) mokykloje kito semestro pradžioje.


Nuostatos apie papildomo turo skyrimą

1 straipsnis. Papildomo turo paskyrimo prielaida
Papildoma turas skiriamas tuo atveju, jei vienoje ar keliose amžiaus grupėje 3  nugalėtojai nepaaiškėjo, nes daugiau dalyvių abiejose akademinės olimpiados turuose surinko vienodą balų (taškų) skaičių.
 
2 straipsnis. Papildomo turo struktūra
2.1. Papildoma turas vyksta vieną dieną. Jame dalyvauja tik tie dalyviai, kurie pagal abiejų turų rezultatus pretenduoja tapti akademinės olimpiados nugalėtojais.
2.2. Informaciją apie papildomo turo vietą ir laiką Kings atstovai pateikia atskirai dalyviams ar jų tėvams.
2.3. Papildomo turo rezultatai skelbiami per 5 dienas po jo pabaigos.
2.4. Papildomas turas yra nemokamas.


Testai ir rezultatai

1. Testų parengimas
1.1. Visus abiejų akademinės olimpiados turų testus rengia ir juos vertina Kings komanda, kurią sudaro geriausi kiekvieno dalyko specialistai Lietuvoje ir Gruzijoje.
1.2. Testus rengia kiekvienos disciplinos mokytojai.
1.3. Daugiau nei 60% testo medžiagos atitika konkretaus segmento švietimo programą, o likusi dalis yra medžiaga, atitinkanti reikalavimus amžiaus grupei.
1.4. Akademinės olimpiados testas skirtas tikrinti ir tirti mokinio akademines ir logines žinias.
1,5. Testai yra sukurti kiekvienai klasei skirtingai, remiantis jų ugdymo programomis.
1.6. Abiejų turų formatas - testas.
 
2 straipsnis. Akademinės olimpiados testų tikrinimas
2.1. Atsakymų lapai bus tikrinami automatiškai, pasitelkiant automatizuotą testų tikrinimo sistemą.
2.2. Testų tikrinimo laikas:
a) pirmojo turo rezultatai skelbiami greičiau nei per 7 darbo dienas po jo pabaigos;
b) antrojo turo rezultatai skelbiami greičiau nei per 7 darbo dienas.
 
3 straipsnis. Skundų nagrinėjimas
3.1. Ginčus ir skundus dėl kiekvieno akademinės olimpiados turo rezultatų nagrinėja skundų komisija, sudaryta olimpiados organizatorių;
3.2. Olimpiados dalyvis turi teisę vertinimą apskųsti per 2  dienas nuo rezultatų paskelbimo oficialiame tinklalapyje. Teikiant ieškinį turi būti nurodytas olimpiados dalyvis ir užduotis, dėl kurių rezultatų teikiama apeliacija.
3.3. Olimpiados dalyvio skundas turi būti gerai pagrįstas įrodymais ir konkrečiais šaltiniais; kitaip skundas nebus svarstomas.
3.4. Komisija svarsto tik konkrečios užduoties, nurodytos skunde, vertinimo teisingumą. Komisija skundą privalo išnagrinėti per keturias dienas nuo jo pateikimo.
3.5. Komisija nesvarsto skundo, jei skundžiama testo užduotis neatlikta arba pasirinkti du ar daugiau atsakymo variantai.
3.6. Svarstytina laikoma tokia akademinės olimpiados dalyvio apeliacija, kuri atsiųsta oficialiu Kings elektroninio pašto adresu (info@kings.lt) ir atitinka šio straipsnio 2 dalyje nustatytas sąlygas.
3.7. Akademinės olimpiados skundų nagrinėjimo rezultatai:
3.7.1. Gauti skundai perduodami specialiai komisijai, kuri ne vėliau kaip per 4 dienas nuo apeliacijai skirto laiko pabaigos privalo apsvarstyti klausimą ir priimti sprendimą.
3.7.2. Tenkinant apeliaciją, atitinkamas taškų skaičius analogišku atveju pridedamas visiems tos klasės mokiniams.
3.7.3. Dėl gautų apeliacijų, iki reitingo paskelbimo gali būti koreguojamas balų skaičius. Po reitingo paskelbimo naujos apeliacijos nebesvarstomos ir taškai nebepridedami.